از زمان معرفی پول کاغذی در قرن یازدهم چین ، کاغذ در جهان مالی به یکی از ضروریات تبدیل شده است.

 

….>هر چیزی که دارای معامله است به کاغذ احتیاج دارد.<……

 

صورت حساب ها ، فاکتورها ، رسیدها ، قراردادها و توافق نامه ها همه روی کاغذ چاپ می شوند.

حتی وقتی کامپیوتر ها در این دوره دیجیتال حاکمیت را به دست گرفتند , بازهم کاغذ از نظر قابل اعتماد بودن در حوزه مالی حکمرانی میکند.

چاپ اسناد بر روی اوراق اقدامی که در روز های کاری بانک ها و موسسات مالی تکرار میشود , تا اطمینان از حفظ اطلاعات حاصل شود.

{ در سال 2017 یک نظرسنجی جهانی در انگستان انجام شد که نشان داد 71% از کل پاسخ دهندگان به طور فزاینده ای نگران هستند که اطلاعات شخصی آنها که به صورت الکترونیکی نگهداری می شوند در معرض خطر هک ، دزدیده شدن ، گم شدن یا خراب شدن است.}

شواهد چاپ شده روی کاغذها دارای دوام هستند ، از یک توقف کامل تا ترازبندی کلمات ، همه چیزهایی که روی کاغذها چاپ می شوند بدون هیچ اثری قابل تغییر نیستند.

{در حقیقت این نظرسنجی ، همچنین نشان داد که 44% از پاسخ دهندگان فکر می کنند اگر مجبور به دیجیتالی شدن شوند، به یک سازمان مالی یا ارائه دهنده خدمات جایگزین می روند.}

 

 این ویژگی غیر قابل تغییر کاغذ به همان اندازه ماشین حساب در دنیای بانک و امور مالی بسیار مهم است.

هایتری تا 18٪ در مصرف جوهر صرفه جویی می کند.

 

بانکداری سبز یک گزینه نیست بلکه مسئله انطباق و به عهده گرفتن نقش یک شهروند مسئول جهانی است.

 

در حالی که رقابت در دنیای بانکداری و مالی در حال افزایش است ، برند سازی و استفاده از رنگ ها اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است.

کاغذ های هایتری دارای مجوز برای مطابقت با الزامات سیاست محیط زیست شرکت ها و تحقق برنامه انطباق شرکت ها است.

 

شما هم  با انتخاب کاغذ هایتری به بانکداری سبز بپوندید.

 

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال کنید...

کمک نیاز دارید? چت در واتساپ